Hiệu suất quỹ mở

TKH_PHM-SN top 1TKH_PHM-SN top 11716868515511

Lợi nhuận Quỹ mở cổ phiếu

Quỹ mở là gì?
Lợi nhuận 12 tháng gần nhấtLợi nhuận 12 tháng gần nhất
TKH_PHM
TKH_PHM-SN

Quỹ cổ phiếu

+81%
Xem biểu đồ
Lợi nhuận bình quân hàng năm (theo 3 năm)Lợi nhuận bình quân hàng năm Lợi nhuận bình quân hàng năm (theo 3 năm)
TKH_PHM
TKH_PHM-SN

Quỹ cổ phiếu

+25.36%
Xem biểu đồ
CCQ/Loại quỹTổ chức phát hànhGiá gần nhất
Lợi nhuận 1 năm
gần nhất
LN bình quân
hàng năm
(Theo 3 năm)
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
VINACAPITAL N/A

Theo NAV tại --/--

_ 85% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
PVCB 15,000.55

Theo NAV tại 23/08

_ 71.06% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
VCB N/A

Theo NAV tại --/--

81 % 25.36% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
MIRAEASSET 9,600.5

Theo NAV tại 04/07

_ 22.54% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
VINACAPITAL 28,000.88

Theo NAV tại 19/12

29.21 % 19.36% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
VINACAPITAL 30,000

Theo NAV tại 06/03

64.83 % 18.42% Mua
logo-issuer
Quỹ cổ phiếu
VFM N/A

Theo NAV tại --/--

35.5 % 15.98% Mua
Tên quỹ
Lợi nhuận 1 năm
gần nhất
LN bình quân
hàng năm
(theo 3 năm)
logo-issuer
Theo NAV tại --/--
_
85% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 23/08
_
71.06% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại --/--
81%
25.36% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 04/07
_
22.54% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 19/12
29.21%
19.36% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại 06/03
64.83%
18.42% Mua
logo-issuer
Theo NAV tại --/--
35.5%
15.98% Mua
icon-message