Chứng chỉ quỹ

Quỹ mở là gì?

Quỹ mở là quỹ đầu tư được thành lập và quản lý chuyên nghiệp bởi Công Ty Quản Lý Quỹ đã đăng ký và chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các chuyên gia đầu tư của Công ty Quản lý quỹ sẽ đầu tư có chọn lọc vào cổ phiếu, trái phiếu, … nhằm đem lại giá trị cho Nhà đầu tư.

Quỹ mở có tính thanh khoản cao, vì thế Nhà đầu tư có thể bán quỹ ra tại bất kỳ thời điểm nào (đây là quy định bắt buộc của UBCK NN). Sau đó Ngân hàng giám sát của quỹ sẽ chuyển tiền bán trực tiếp về Tài khoản Ngân hàng của Nhà đầu tư.

Sở hữu vàng trên Fmarket

Các sản phẩm quỹ mở trên Fmarket

  • Đầu tư chủ yếu vào danh mục đa dạng nhiều cổ phiếu được chọn lọc kỹ lưỡng theo chiến lược đầu tư của quỹ.
  • Phù hợp nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cao trong dài hạn, chấp nhận được biến động của thị trường.
  • Quỹ đầu tư 80% giá trị tài sản trở lên vào các loại trái phiếu, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định.
  • Phù hợp nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận ổn định, khẩu vị rủi ro thấp.
  • Quỹ điều chỉnh đầu tư giữa cổ phiếu và trái phiếu theo 1 tỷ lệ cố định hoặc linh hoạt.
  • Quỹ sinh lời ở mức trung bình trong trung và dài hạn, có khẩu vị rủi ro tương đối.
  • Đầu tư chủ yếu vào trái phiếu ngắn hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiền hoặc tương đương tiền.
  • Sở hữu đặc điểm an toàn, thanh khoản cao và được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu đầu tư ngắn hạn (dưới 6 tháng).
TKH_PHM-SNTKH_PHM-SN
TKHHSBCTKHHSBC
VESAFVESAF
ASNASN
MBPHM004MBPHM004
QT1QT1
VEOFVEOF
DFVN_HO_SNDFVN_HO_SN
PHM2207-SNPHM2207-SN
N_BSNN_BSN
H001H001
FUNDCTFUNDCT
AFM1AFM1
DFVN-CAFSNDFVN-CAFSN
DFVNCAF_SNDFVNCAF_SN
BVBF_NEWSNBVBF_NEWSN
VEOF_SNVEOF_SN
vcambfvcambf
MAFEQIMAFEQI
PHFM1PHFM1
VINA_FUNDVINA_FUND
VCBF_FUNDVCBF_FUND
PHFM_FUNDPHFM_FUND
NTPAM_FUNDNTPAM_FUND
MRE_FUNDMRE_FUND
DCVFM_FUNDDCVFM_FUND
AFM_FUNDAFM_FUND
ABF_FUNDABF_FUND
NMDNMD
NEW_FUND777NEW_FUND777
QTTQTT
MAFEQI1MAFEQI1
VCAMIPOVCAMIPO
HAPPYHAPPY
VTCVTC
IPO_VIPIPO_VIP
W1W1
MEO3 1MEO3 1
HONGKONGSNHONGKONGSN
TKH3SNTKH3SN
MB002SNMB002SN
MB001SNMB001SN
VNDAFVNDAF
BVF_O_SNBVF_O_SN
DAIICHIDAIICHI
SSIAMSSIAM
QMTQMT
SSISCASSISCA

Danh sách Chứng chỉ quỹ

icon-message